Aichi (6)
Solda Robo
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.400/h +
Empilhadeira Komaki
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.300/h +
Operador de Maquina
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.400/h +
Abastecimento de Linha
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.300/h +
Eletronicos
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.100/h +
Prensa
Aichi-Ken Komaki-Shi
¥1.300/h +